onsdag 10. februar 2010

Sjukefråvær eller skulkefråvær?

Dette er overskrifta på “Dagens” i Si:D-spalta i Aftenposten i dag, onsdag 10. februar. Bakgrunnen for innlegget er at Utdanningsdirektoratet ei tid tilbake endra på/presiserte forskrift til utdanning om kva rettar elever har til å trekkje frå fråværet sitt. No har det vorte enklare å trekkje frå dagar der du har vore borte frå skulen på grunn av sjukdom, politisk arbeid eller liknande. Kva meiner de? Er det rett at det skal vere lov for alle 2010-02-10_1507elevar å trekkje frå inntil 14 dagar av fråværet sitt – kvart år, nesten uansett ? Kva gjer dette med haldningane til å vere borte? Trur de at mange elevar kjem til å ha lågare terskel for å bli heime dersom dei ikkje er heilt i slag ein dag frå no av?  Får høgt fråvær blant nokre elever konsekvensar for dei andre elevane i klassa? Og lærarane, får dei same mogelegheit til å gjennomføre undervisninga dersom det stadig er høgt fråvær i klassene? Til sjuande og sist kan dette skape haldningar som kan få store konsekvenser for korleis dei unge i dag kjem til å sjå på sitt eige fråver som vaksne arbeidstakarar. Kva konsekvensar kan det få?
Les artikkelen i Aftenposten om du ikkje har sett han enno. Gjer deg opp di eiga meining og køyr debatt i kommentarfeltet!

42 kommentarer:

 1. Jeg er enig med «Oppgitt morgenfugl» at det nye systemet gjør det noe lettere for «skulkerne» å slippe unna. Jeg mener at det er feil overfor elevene som kommer på skolen hver dag, at «skulkerne» kan fjerne opptil 14 dagers fravær uten legeerklæring. Jeg synes at legeerklæring skal være minstekravet for å få fjernet fravær.

  Jeg er ikke enig i at alt fravær skal telle likt, fordi det er flere som har kroniske sykdommer som gjør at de ikke klarer gå på skolen hver dag. Jeg synes derfor at det skal gå et skille mellom fravær på grunn av for eksempel sykdom eller begravelse og fravær som «ikke er definert».

  SvarSlett
 2. jeg syntes den nye loven er en direkte oppfordring til at elevene kan ta seg noen små skulkedager,altså jeg er enig i artikkel forfatteren. Denne nye regelen vil jo være en ypperlig mulighet for å slippe fravær etter noen tunge dager i russe tiden.

  Jeg syntes også den er litt urettferdig ovenfor de som faktisk ikke skulker, da vil de jo ende opp med like mye fravær uansett.

  SvarSlett
 3. Det er bra at ein kan fjerne fråvær som har med utdanning og danning å gjere (for eksempel politikk) sidan dette oppfordrar elevane til å gjere noko samfunnsnyttig, men om det gjeld sjukdom er det best om det elevane i det minste vert kravd for ein legeerklæring.

  Sjukefråvær er ein bekymring for alle som er tilhengarar av å oppretthalde velferdsstaten. Sidan høgt fråvær i skulen og arbeidslivet er sterkt korrelert, bør vi gjere vårt beste for å sette inn dei riktige haldningane hos alle.

  Når vi er så heldige at vi bur i ein stat der vi tek oss av sjuke så bra som i Norge, har kvart individ eit moralsk ansvar overfor seg sjølv og andre medlem av staten når det gjeld å avstå frå misbruk av denne altruismen. Om ikkje alle tek ansvar, går det ikkje lang tid før utgiftene vert for store og både veljarane og politikarane ser behovet for å leggje om til eit meir sosialdarwinistisk system - som eg meiner vil vere urettferdig for brorparten av befolkninga (og utålelig for dei vanskeligstilte).

  Denne nye ordninga gjer det lettare for snyltarane medan dei som røynleg treng støtte, som kronisk sjuke, i det lange løp tapar.

  SvarSlett
 4. ... og der klarte eg å skrive "Norge" i staden for "Noreg". Ein kan ikkje gjere alt riktig.

  SvarSlett
 5. Eg lurer litt på kvifor denne endringa kom i det heile, for 14-dagarsregelen er jo gamalt nytt. Kan det vere eit forsøk på å lette på administrasjonen av dette fråveret? Fastlegane har jo mykje å gjere, og det tek moglegvis tid å skaffe attest.

  SvarSlett
 6. Jeg er enig i flere av innleggene ovenfor, om at denne regelen vil gjøre det lettere for "skulkerne" å slippe unna, og at dette vil gjøre det urettferdig for de elevene som kommer på skolen hver eneste dag.
  Likevel kan det også være en positiv ting ettersom man som oftest ikke får legeerklæring for f.eks omgangssyke som er utrolig smittsomt (noe som gjør at man absolutt bør holde seg hjemme).
  Jeg er derfor litt i tvil om hva jeg synes om den nye loven.

  SvarSlett
 7. Det er helt klart at den nye endringen er fordelaktig for de med høyt fravær, og da inkludert skulkere, men det vil også gjøre det mye lettere å fjerne fravær for de som faktisk er syke som Karoline påpeker. Jeg må også si meg enig i at hvis sykdom skal være godkjent fravær burde eksamensfravær helt klart også være det, men at det burde være mer kontroll på om man faktisk er syk eller skulker.

  Selv om jeg er enig i at det er urettferdig at skulkere så lett kan fjerne fraværet sitt er jeg av den oppfattningen at fraværet som oppføres i mange tilfeller ikke er det største problemet for den enkelte. Selv har jeg bare realfag som valgfag, og i disse fagene merker jeg at det verste med å være borte ikke er fraværet i seg selv, men det at man går glipp av alt det faglige, og her snakker vi om fagstoff det er krevende å lese seg opp til på egenhånd. Med mye fravær fra et realfag skal det ofte mye til å lese seg opp til en god karakter, og da kan kanskje karakteren man ender opp med være straff nok for det høye fraværet.

  SvarSlett
 8. Jeg er også enig i at med denne loven, vil det være lettere og ta seg noen fridager her og der. Men som Anders sier er det mange som rett og slett ikke vil være borte fra skolen, i frykt for å henge etter i fagene man har. Dette kommer til å påvirker karakterene, som er en straff i seg selv.

  Det er også bra at vi får en slik lov, i forhold til de som ofte er syke eller for dårlige til å komme seg på skolen. Så som Karoline, kan jeg ikke helt bestemme meg for om jeg syns at denne loven er positiv, eller negativ.

  SvarSlett
 9. Jeg er enig med Nora om at den nye loven oppfordrer elever til å ta seg noen dager fri. Det blir mye lettere for elevene å ta avgjørelsen om å bli hjemme når man føler seg litt småsyk, fordi det er så lett å få fjernet fraværet. For å få gyldig fravær mener jeg at man må ha legeerklæring, selv om det kan ta litt tid å få tak i.

  På den annen side syns jeg Anders har et godt poeng når han sier at det er kan være straff i seg selv å ende opp med dårlige karakterer. Men å skulke kan gå begge veier. For eksempel er det flere elever som ofte skulker dagen før en prøve for å øve til prøven, noe som gjør at de ender opp med god karakter. Hvis man kan få fjernet 14 dager med fravær, kan man vel bare ta seg en fridag før 14 prøver og ende opp med strålende resultater?

  SvarSlett
 10. Jeg er enig i de fleste innleggene ovenfor. Lovene gjør det lettere for folk å skulke, noe som er urettferdig for de som faktisk kommer på skolen. Og som Cathrine påpeker er det mange som benytter seg av dette til å skulke dagen før prøver eller på selve prøvedagen for å få mer tid til å pugge. Dette kan få konsekvenser for de andre elevene også, som vi for eksempel kan se i historiefaget. Hvis man ikke kommer på en prøven i historie får man ikke ta prøven ved en senere anledning, men må skrive en egen innleveringsoppgave som skal leveres inn tre dager etter prøven egentlig skulle ha vært tatt. Denne ordningen kom nettopp fordi det var altfor mange som skulket prøvedagene i historie i fjor.

  Dette kan også få konsekvenser senere i livet. Ifølge Dagens Næringsliv kan denne holdningen vi har til skulking også få konsekvenser i arbeidslivet. Dersom man har hatt problemer med holdningen til fravær i flere år, vil man ta med dette inn i arbeidslivet fordi det har blitt en vane.

  Artikkelen fra dagen næringsliv:
  http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article1832317.ece

  SvarSlett
 11. Den nye lova gjer det ikkje nett lett å være privatist eller måtte i gravferd, men å være "skulkar", det kan ein pretty much være utan problem no, som "Oppgitt morgenfugl" seier. Men eit aspekt ved debatten om fråvær frå skulen, er jo sjølvsagt at ein KAN bli sjuk. Då hjelp det ikkje mykje å få fråvær ført. Det har inga preventiv effekt eller innebær nokon lekse for ein som ligg sjuk med til dømes kyssesjuke, å sitte att med 14 dager fråvær fordi ein var slapphendt med drikkeflaska på fotballtrening.
  Problema starter, som dei fleste er samde om, når elevene byrjar å utnytte fjerninga av fråværet. Eit argument i debatten er at elevene i den vidaregåande skulen i prinsippet skal ha ansvar for eiga læring. Til det ansvaret hører konsekvensane til. Men poenget med å dra saman fråværsdebatten med sjukeordningsdebatten er at det er ikkje berre dei sjølv, skulkarane, som må ta konsekvensene - me andre i samfunnet må møte att disse haldningane seinare.

  SvarSlett
 12. @Marianne: Ifølge mange lærarar eg har prata med gjeld ikkje prinsippet "ansvar for eiga læring" i norsk pedagogikk lenger, og eg er einig. Uttrykket oppsto i 1980-åra, og sidan den gong har staten innført mykje meir samarbeid i skulen (jamfør prosjektarbeidet vi gjer med pugginga foreldra våre gjorde), så ein elev kan ikkje gi blaffen i skulen utan å skade andre enn seg sjølv. Det syner seg også at elevar presterer betre i lag med andre flittige elevar enn dårlege. Eg gjettar at du meiner det same som meg, men prøvde å få fram fleire sider av saka ;-)

  SvarSlett
 13. Det finnes ingen tvil om at denne ordningen vil gjøre det lettere for elever å bli hjemme enten de er småsyke, eller rett og slett ikke gidder å dra på skolen. Det blir på en måte som å dele ut 14 ekstra studiedager. Det positive ved dette er at man kan prioritere litt selv. Har man en prøve i nærmeste fremtid og man vet man har en fagdag med stoff man lett kan ta igjen på egenhånd, kan man bruke den dagen til å jobbe med et annet fag. Også hvis man føler at man får mer igjen for å jobbe med faget selv, enn man får ved å komme i timen. Det negativet er jo at dette selvfølgelig ikke er realiteten. De aller fleste, inkludert meg selv, vil nok bruke disse dagene til å ligge og dra seg, noe elever i Norge, som i følge flere målinger ligger langt bak våre Europeiske venner skolemessig , neppe trenger.

  SvarSlett
 14. @Eirik og @Marianne: Det er riktig at prinsippet "ansvar fore eiga læring" som rettleiing for undervisninga er forlete i skulen, slik Eirik skriv. Men Marianne har sjølvsagt rett i at det er eleven sitt ansvar å syte for å lære det som skal til for å kunne lukkast godt nok, og det påpeiker du jo òg, Eirik. Dette omgrepet kan nok vere forvirrande.

  Det ingen her har drøfta i særleg grad er kva påverknad mykje fråvær har på læringsmiljøet, blant anna i samband med samarbeid og framføringar, men og at klassa ikkje kan gå framover i faget så kjapt som ønskjeleg fordi læraren må bruke tid på å oppdatere dei som har vore borte. Har de synspunkt på dette?

  SvarSlett
 15. Jeg er enig med det folk sier at det kan bli lettere for skulkere å skulke, men alt i alt velger man selv om man vil gå på vidregående eller ikke. Det som Anders sier (det at man går glipp av alt det faglige, og her snakker vi om fagstoff som er krevende å lese seg opp til på egenhånd. Med mye fravær fra et fag kan det ofte være mye å lese seg opp til en god karakter, og da kan kanskje karakteren man ender opp med være straff nok for det høye fraværet) er jeg helt enig med.

  Det er elevene selv som taper på dette. Det er de som velger å ikke møte opp i timene, og dermed kan komme til å ende opp med dårlige karakterer.

  Så for å konkludere vil jeg si at jeg synes dette er en bra ordning. De elevene som vil være på skolen kan få bevise dette ved at de får gode karakterer, mens de som velger å ikke være til stede får ta straffen selv ved at de får dårlige karakterer.

  http://www.aftenposten.no/meninger/sid/article3509579.ece

  SvarSlett
 16. Det gjør det helt klart lettere å skulke hvis du vet at alt du trenger å si er at du hadde vondt i hodet og fraværet er slettet. Syns det er litt barneskoleopplegg. Men skal også sies at det ikke gjør meg noe vondt å ta et par ekstra dager fri i russetiden.

  SvarSlett
 17. Et system som har vist seg å virke bra for å få ned sykefraværet i bedrifter, har vært å belønne de som er lite borte fra jobben. Her om dagen hørte jeg på radio at en bedrift hadde kuttet sykefraværet sitt med 90 % ved å bruke denne ordningen! Jeg kan se for meg et likt system i skolen også, der man kanskje får noen ekstra studiepoeng eller noe sånt for å ha lite fravær. Mange vil jo sikkert klage på at det er urettferdig, diskriminerende og bla, bla, bla. Folkens, sist jeg sjekket var ikke livet spesielt rettferdig. Du har blitt tildelt de kortene du har og det er opp til deg å bestemme hvordan du vil spille de. Ikke misforstå! Folk med alvorlige lidelser og handikap burde komme under samfunnets beskyttende velferdsparaply, men sånn noenlunde friske mennesker skal ikke kunne sitte passive og motta samfunnets penger som noen forvokste blodigler. Bedrifter skal i utgangspunktet ikke ha lov til å diskriminere deg fordi du er syk, men om du sliter med sykdom er du nødt til å jobbe hardere og kanskje lære deg å bli ekstra effektiv eller ha en spesialkompetanse få andre har. Hvorfor skulle noen gidde å ansette en person som nesten bare er borte pga av sykdom og som til syvende og sist er ”penger ut av vinduet”? Det er da man må briljere med det ”lille ekstra”. Det er på samme måte med skolearbeidet. De fleste foreldre sier til barna sine at de kan bli hva de vil så lenge de jobber hardt nok. Det er i de fleste tilfeller en illusjon, dessverre. Noen seiler igjennom skolen fordi de er ”smarte”, mens andre må jobbe **** av seg fordi de er mindre ”smarte”.
  Som forfatteren av artikkelen skriver, så er jeg enig i at vi her i Norge er blitt for bortskjemte med alle de sosiale velferdssystemene. Det er mye som fungerer greit, men sykefraværssystemet trenger helt klart en forbedring. I de aller fleste deler av verden går folk på jobb selv om de er syke i frykt for å få sparken. Om det er spesielt gunstig kan jo diskuteres. Man kan jo risikere å bli enda sykere. I tillegg kan noen smittsomme sykdommer ramme andre hardere enn den rammer deg selv og det er jo litt kjipt om du smitter hele arbeidsplassen din. Særlig om du vet at du kunne unngått det ved å ha vært hjemme. Det kan derfor i noen tilfeller være lurt å holde seg hjemme, kanskje spesielt om det er en pandemi blant oss.

  Vi kan jo også spørre oss selv om hvorfor folk velger å være hjemme i stedet for å gå på jobb. Er det fordi de er late? Eller kan det hende at det er noe med miljøet på arbeidsplassen som er problemet? Kanskje om vi hadde satt i gang noen tiltak som kunne forbedret miljøet på arbeidsplasser, så ville vi ha fått ned en del av sykefraværet? Det er helt klart store økonomiske summer inne i dette bildet om vi ser dette fra et samfunnsperspektiv, så noen av de pengene man sparer på at folk kommer på jobb kunne blitt brukt til å forbedre arbeidsplasser og å skape bedre jobbmiljøer.
  Vi må kvitte oss med systemet som gjør det gunstig for folk å være hjemme i stedet for å gå på jobb.

  En eventuell innstramning av regelverket ville først og fremst rammet de med dårlig immunforsvar og som ofte er syke. (I og med at de mest handikappede og de med kroniske sykdommer allerede har egne ordinger.) Er dette en gruppe vi er villige til å ”ofre”, for å få latsabbene til å gå på jobb?

  SvarSlett
 18. All den tid denne rettigheten praktiseres såpass løst som den gjør så vil det kun være en innbydelse til skulking. Meningen bak var vel å skape incentiver for politisk engasjement og samtidig hjelpe personer med kronisk sjukdom.

  Slik jeg ser det skal fravær representere tilgjengeligheten din, og da kan jeg ikke forstå hvorfor man skal trekke fraværet for elever som har vært sjuke, men ser helt klart poenget ved å støtte politisk engasjerte ungdommer. Er man ofte sjuk, så bør dette gå frem i vitnemålet, i og med at fremtidige potensielle arbeidsgivere bør vite om slikt. Er man derimot politisk aktiv trenger ikke det bety at du er en vanskelig tilgjengelig person, snarere tvert i mot. Dette gjelder også engasjement i andre frivillige organisasjoner.

  Jeg ser hensikten med rettigheten, men er ganske misfornøyd med praktiseringen av den. Det kan som det blir nevnt gå ut over læringsmiljøet, og holdningen blant elevene. Dette er ikke heldig, da Norge allerede sliter med uvanlig høyt fravær i arbeidslivet. Kanskje vil dette bare være som å helle bensin på bålet.

  SvarSlett
 19. Jeg er enig i veldig mye av det dere andre har sagt tidligere. For meg vil jeg si den nye loven er ganske positiv fordi jeg i likhet med Anders og Marthe mener at mangel på undervisning nok er den tøffeste konsekvensen en får av å skulke. Som Marthe sa er Videregående en frivillig skole, så om noen vil skulke og slenge bort et år av livet sitt er det opp til hver enkelt.

  Det er positivt, slik jeg ar forstått det, at man kan søke om å få fjerna 14 dager fra fravært hvis man har vært mye syk ett år. Sykdom er noe man ikke alltid kan gjøre noe med, annet enn å hvile det av seg. Og å komme på skolen gjør det enda værre ved at man kan smitte medelever og lærere. Dette gjør loven både positiv for den enkelte personen og resten av klassen.

  Når det gjelder fjerning av fravær pga. politiske engasjement vil jeg si dette er en annen sak. Politikken vil alltid være der. Så dere som er aktive, mener jeg kan vente til etter skoletid. Alle er nok enige med meg når jeg sier at begravelser og eksamen er viktigere enn en politiskdebatt. Jeg mener det er synd at politiskfravær får mer oppmerksomhet enn en gutts ønske om å se bestemoren sin for siste gang eller å gjøre det bra på skolen gjennom en eksamen. Så dette vil jeg si er noen svake sider ved den nye loven til uttdanningsdirektoratet.

  SvarSlett
 20. Jeg er enig med innlegget om at det har blitt lettere for oss å skulke, eller lettere sagt; slippe lett unna. At det har kommet en ny lov som sier at en kan få opptil 14 dager gyldig fravær ved spesielle årsaker gjør det ikke noe bedre. Jeg tror vi trenger å fokusere på andre ting, altså på det mer bakenforliggende. For hva er egentlig grunnen til at vi velger å ikke dra på skolen? Det er jo ikke alltid slik at vi bare er late, mange av oss opplever lunge perioder i livet da skolen ikke er det første man ønsker å går til. Og hvis det er av slike grunner at vi har så stort sykefravær og skulkefravær i Norge, så er vi nødt til å gjøre andre inngrep. Det kan være inngrep som sørger for at elever trives bedre på skolen, eller i det hele tatt at de føler positive sider ved å gå dit.

  SvarSlett
 21. Jeg er helt enig med de ovenfor. Jeg støtter forslaget til Kristoffer, når det gjelder studiepoeng. Det burde vært gitt studiepoeng til de som møter opp hver dag. Da ville det vært mer fristende å gå på skolen, selv om man føler seg litt uvell.

  SvarSlett
 22. Selvfølgelig kan dette opplegget missbrukes, og man kan ta seg flere fridager enn man egentlig trenger - bare pga latskap. Men på en annen side må man ikke gre alle under samme kam, for enkelte har dårlige immunforsvar en andre og trenger derfor flere fridager. I tillegg kan det være godt for mange å ha en dag å "reloade" på, slik at man kan komme sterkere tilbake..

  SvarSlett
 23. Holdningene til det å være borte fra skolen blir definitivt endret blant elevene, hvis denne ordningen fortsetter. Jeg mener at det skal være slik det har vært; at er du borte så får du fravær, og sånn er det! Og gyldig fravær får de som har legeerklæring, kroniske lidelser osv. Det må bare være sånn, etter min mening, slik at folk føler at de faktisk må på skolen.

  For meg virker det som om at denne ordningen ikke bare handler om elevene, men også om skolene og lærerne - som ved lite fravær blant elevene, får bedre omdømme. Det ser fint ut på papiret, rett og slett, og skoler og universiteter i utlandet vil tenke "Næmmen, jøss! Elevene i Norge er jammen meg flinke til å møte opp!" Men stemmer det, da?

  SvarSlett
 24. jeg mener selv at det og ha en slik fraværsorning ikke hdde preget mit fravær, dette fordi jeg må være med i alle timene for å følge med. Dette gjelder såklat ikke for alle elever og jeg er enig med ingvild at den eldre ordningen er viktig.

  Det at andre elerver ikke kommer til skolen vil påvirke andre elevers læring ved at mange av elevene henger etter. Dette vil det være vanskelig og gjøre noe med , hvertfall når det er de færreste som kommer til timen.

  Det kan jo kansje også føre til at det blir mindre spendene og utanne seg som lærer, fordi det må jo være svært umotiverende og altid ha en halv klasse. det må også være svært irriterende å måtte hjelpe elever som ligger bak fordi eleven ikke har vært på skolen før.

  derfor tror jeg den nye ordningen er en dårlig utvikling skolemessig.

  SvarSlett
 25. Det finnes mange argumenter både for og imot dette, men for mange elever er dette nødvendig av forskjellige grunner. Enkelte elever har sykdommer som gjør at de får mye fravær. Det kan også skje uventede ting i løpet av året som fører til at du ikke får kommet på skolen, og hvis det fraværet skal føre til at du ikke får jobb eller at det blir mye vanskeligere å få jobb fordi det skjedde en hendelse da du gikk på skolen så blir det helt feil.

  Det finnes selvfølgelig elever som utnytter dette, men allikevel er det nødvendig for de som faktisk trenger det. Så for å ungå dette kan de si at kravet for å få fjernet 14 dagers fravær er legeerklæring.

  Det en også må tenke på er at majoriteten av elevene er ikke borte fra timene hvis det ikke er noe spesielt fordi hvis en vil ha bra karakterer er en nødt til å være i timene så en får med seg det som skjer.

  SvarSlett
 26. Men er det ikke sånn at denne regelen ble spesielt til i år på grunn av svineinfluensaen? Har hørt at det skal tilbake til den gamle ordningen, med at man får attest, nå snart.
  Uansett så er det blodig irriterende for oss elever når andre tar seg skulker, og da snakker jeg spesielt om på prøver. Da må læreren bruke ekstra tid og ressurser på å legge opp ny prøve til skulkerne, og vi som har vært der får ikke gjort vårt. Pluss at lærerene alltid skal klage til oss som er der om hvor mange som er borte...

  SvarSlett
 27. Jeg ser ikke på ordningen som spesielt skadelig for elever i tredje klasses holdning til det å komme seg gjennom en skoledag – evt. bli hjemme. Elever skremmes med at «fravær er farlig» fra og med åttende. Jeg synes personlig dette er feil sted å legge fokus. Selvfølgelig er det viktig å forsøke å legge tilrette for at alle møter opp på skolen, men til en viss grad vil ikke folk la seg tvinges i form av fraværsføring. Jeg tror ordningen som har kommet ikke fører til noen betydelig endring egentlig – de som alltid har skulket litt innimellom eller som skulker hver gang de får sjansen, vil fortsette å gjøre det. På samme måte tror jeg at de som er innstilt på å møte på skolen så ofte de har mulighet også vil fortsette med dette.

  I artikkelen uttaler forfatteren følgende: «Med andre ord er det bare å «ta seg en tredagers» og si at du hadde vondt i hodet. Vips! Borte fra fraværsføringen på vitnemålet i 3. klasse. Dette er en latterlig løsning!» Jeg synes likevel ikke løsningen er så latterlig. Dersom enkelte elever tillater seg en fridag eller tre som resultat av ordningen, ser jeg ikke på dette som noe stort problem. Jeg tror ungdom i dag har mye å gjøre: Lange skoledager, hjemmearbeid når de kommer hjem, trening og fritidsaktiviteter og som flere etterhvert gjør seg «avhengige» av – jobb. Dessuten gjelder reglen med 20% fravær i hvert fag som en grense for å stå i faresonen for og ikke få karakter i faget, fortsatt. Elever som er interessert i et vitnemål som skaper en ønskelig fremtid, vil derfor møte opp på skolen nok dager i løpet av et år. Jeg ønsker i tillegg å stille et spørsmålstegn ved om fraværsføring kan sies å være en av de største grunnene til å møte opp på skolen?

  I en eventuell jobb er elevene arbeidstakerne, på skolen er det lærerne som er det. Selvfølgelig kan en holde seg hjemme fjorten dager i løpet av et arbeidsår i fremtiden, fordi dette var slik ordningen var på videregående. Dersom en oppfører seg slik på en arbeidsplass hvor du mottar lønn, vil det antakeligvis komme reaksjoner på holdningen.

  SvarSlett
 28. Jeg merker at jeg blir skikkelig provosert av hvor mye plass disse "skulkerne" får i norske medier. Hva med de som ikke skulker? Hva med de som er avhengige av de 14 dagene pga ulike ting man sjeldent får legeerklæring for?

  I løpet av de årene vi har gått på Sandvika vgs har flere lærere presisert gang på gang at vi er ubrukelige drittunger som ALDRI er syke, vi er bare hjemme fordi vi ikke gidder å gå på skolen. Ja, selvsagt finnes det elever som gjør det, men vi blir faktisk syke vi og. Dersom folk velger å bli hjemme fordi de bare kan slette fraværet sitt, kan de gjerne gjøre det for min del. Hvem er det som får svi senere? Eleven selv. Det er ikke muligheten for å trekke fra fravær som er problemet, det er holdningen blant noen av elevene. De vil senere i livet merke at man ikke kommer langt med holdninger som at man kan holde seg hjemme fordi "man kan jo bare slette fraværet sitt". Videregående er en slags mellomfase, plutselig må vi ta mer ansvar og ha oversikt over fravær og sånt selv. Vi trenger ikke lenger underskrift fra foreldre. La denne perioden bli en forsøksperiode for oss, man vil kunne se at det lønner seg å være på skolen og ikke benytte seg av alle "goder" man har..

  SvarSlett
 29. @Ida Marie og @Karine: De tek opp noko som eg veit at eg og har gjort meg skuldig i, nemleg å la det gå ut over dei elevane som er til stades at det av og til er veldig mange andre som er borte. Dette er heilt klart veldig dumt av oss lærarar. Men eg kan ikkje leggje skjul på at elevar som ikkje kjem når dei skal ikkje berre er ei hindring for meg i mi utføring av arbeidet mitt, men og for klassa som då ofte blir sinka i fagprogresjonen dersom fråværet er høgt. Det tar mykje tid å lage nye prøver, etterlyse oppgåver etc. Eg ynskjer meg betre mogelegheit til å løne dei som klarer å levere det meste på tida, og kanskje @Kristoffer sitt forslag har noko for seg? Eg er heller ikkje i mot at elevar med kroniske helseplagar, politisk engasjert ungdom o.s.b. får fradrag på fråværet sitt, men eg synest at det må vere opp til legen og rektor å avgjere kven som skal få det.

  SvarSlett
 30. Jeg er enig med Ellisiv på mange punkter. Jeg tror ikke at denne ordningen vil endre så altfor mye. De som stort sett går på skolen hver dag vil fortsette å gjøre det og de som skulker vil gjøre det. Har man en holdning og innstilling til at man skal gå på skolen hver dag så vil ikke denne ordningen ha altfor mye å si.

  Som mange tidligere har sagt er det for mange elever på vgs ikke antall fraværsdager de er opptatt av, men hva de går glipp av. Ved å ikke møte opp på skolen går man glipp av mye undervisning og man blir hengende etter. Spesielt er dette viktig for sandvikaelever hvor vi har fagdager og er man borte en dag, så går man glipp av fagets undervisning den uken. Å skulke dager gjør bare at arbeidet kan hope seg opp og man får altfor mye å ta igjen.

  Jeg er også enig med Karine om at det er veldig irriterende at folk skulker på prøver. Det burde ikke være lagt opp til at det er lett å ta den på nytt. Hvis det passer bedre å ta prøven neste uken, hvorfor skal man gidde å møte opp på den første prøven?

  Jeg syns det er helt greit med den nye holdningen fordi jeg tror ikke den kommer til å endre så mye.

  SvarSlett
 31. Jeg har hørt om mange som godter seg over denne nye ordningen og som nesten tror at dette er en 14 dagers ekstra ferie alle elever har fått. Jeg tror nok at det er noen som kommer til å misbruke denne retten, men slettes ikke alle. Nå har vi jo ansvar for egen læring, og hvis noen velger å bli hjemme noen ekstra dager fordi de vet at de kan få fraværet annullert vil bare gi konsekvenser til dem selv. Grunnen til at jeg selv kommer på skolen hver dag er ikke fordi at jeg er redd for å få fravær, men heller fordi jeg er redd for å henge etter i faget, jeg kommer rett og slett for å lære. Dessuten syns jeg at hjemmelekser er verre enn skole, så for min del betyr bare mindre skole mere lekser. Så jeg er stort sett enig med Ellisiv og Caroline om det som blir skrevet i første avsnitt av det Caroline skrev, at holdningene til folk vil ikke endre seg med denne nye ordningen, de som skulker fortsetter med det, og de som kommer på skolen hver dag vil tilsvarende fortsette med å gjøre det.

  SvarSlett
 32. Jeg er enig med de fleste argumentene over. Det at elevene får 14 dagers sykefravær fører ofte til at de føler at de med god samvittighet kan ta seg noen fridager i ny og ne. Etter at en har brukt opp de 14 sykedagene, kan en i tillegg ta seg enda noen fridager siden man nesten ikke har noe fravær uansett.

  Det at så mange kan være fraværende i klassen, kan påvirke både de andre elevenes som faktisk stiller opp og lærerens undervisning hvor han/hun kanskje har foreberedt gruppearbeid.

  SvarSlett
 33. Det burde ikke være enkelt å få fjernet 14 dager fra fravær på vitnemålet sitt, dette burde kun gjelde i spesialsaker der sykdom eller politisk fravær spiller inn. Jeg føler at det i dag er alt for lett å få trukket vekk 14 dager fravær og at mange misbruker dette. Dette er jo selvsagt ikke uten konsekvenser. Det går utover dem selv, medelevene, lærerne og fremtidige arbeidsgivere.
  Det går vel mest over deg selv dersom du føler at du kan 'slække av' på skolen siden du uansett får fjernet fraværet. Det er da du som mister mye "gratis kunnskap" som du får ved å møte opp i timene og ved å følge med, og du må da jobbe ekstra hardt for å oppnå like gode karakterer som dine medelever(men dersom du er en skulker gidder du nok ikke å jobbe enda hardere...)

  Dette går senere igjen på klassekameratene og lærerne. Dersom undervisningen må utsettes eller gjentas grunnet mye fravær får ikke de andre elevene den kunnskapen de har krav på og den de faktisk møter opp for å få.

  Til sist skal jo alle ut i arbeidslivet, og veldig mange arbeidsgivere ser på fraværet når de ansetter nytt personale. Dersom du har høyt fravær skjønner arbeidsgiveren at du er en skulker eller at du har hatt mye sykdom. Han vil da selvsagt velge blant andre søkere som har mindre fravær, men kanskje like god kompetanse som deg. Dersom fraværet blir strøket på skolene vet ikke arbeidsgiverne at vedkommende er en skulker og ansetter derfor en som ikke klarer å gjøre jobben sin. Igjen går dette til syvende og sist utover deg selv, men dette påfører selvsagt også bedrfiten mye ressurser og kostnader.

  Derfor mener jeg at denne ordningen bør bli strengere slik at andre elever som møter opp på skolen og vil ha utbytte i timene ikke lider under noen som skulker og lurer til seg like stor kompetanse som de andre.

  SvarSlett
 34. Til tross for klassisk si ;D!-dommedag-stil med provoserende mange "alt var mye bedre under krigen"- holdninger, må jeg(som mange over meg her) si meg enig med "morgenfugl". Fravær i dag ER et stort problem, og vi løser det på ingen måte ved å godkjenne såkalte skulkedager. Om elever velger å skulke skolen får det være deres sak, men å slippe fravær er veldig utettferdig mht. de som strever for å holde fraværet nede.

  Et notat ved siden av fraværet synes jeg kunne vært et godt alternativ. Har en elev hatt kyssesyken eller vært i begravelse er det dumt hvis dette skal komme på lik linje skulk. Ekstreme tilfeller med sykdom eller andre problemer burde kanskje vurderes individuelt?

  Alt i alt enig med "morgenfugl", bortsett fra antydningen om at dagens ungdom er så mye verre enn den var "før i tiden". Merkelig at det alltid er si ;D!-debattanter og generelt den yngre garde som klager over dagens ungdom og dens latskap, makan til selvkritikk.

  SvarSlett
 35. Ungdom nå til dags er blitt slappe. Vi gidder ikke, og tror at alt går fint og at noen dager med fravær på vitnemålet ikke har en døyt å si. Dette er enormt sjansespill som sannsynligvis kommer til å ende dårlig. Som nevnt i leserinnlegget er dette noe som vurderes nøye ved senere anledninger, som ved ansettelser samt opptak til skoler, spesielt i utlandet. Dette er den ene siden ved saken, men det er en side til. Når en elev er mye borte fra skolen er det også noe som går utover eleven nemlig der og da. Karakterene vil sannsynligvis gå dårligere enn hvis de hadde møtt opp. Kort sagt er fravær noe som vil gå utover eleven selv, uavhengig av hvordan man enn vrir og vender på saken.

  Derfor lurer jeg på hvorfor staten inviterer til dette, og gjør det faktisk mulig å snike seg unna? Det gir jo helt ærlig ingen mening, spesielt når staten er interessert i at elevene skal lære mest mulig og få mest mulig ut av skolen. En annen negativ side ved saken er det at dette faktisk er svært urettferdig for de elevene som er pliktoppfyllende og faktisk møter opp. Et eksempel på dette kan være hvis to elever med likt karakter nivå søker på samme jobb, der den eneste forskjellen mellom elevene er det at den ene har et høyt fravær som ikke står på vitnemålet, mens den andre faktisk har vært på skolen. Eleven med det "uregistrerte" fraværet får jobben. Dette kan da ikke ses som rettferdig? Elever som faktisk møter på skolen må få noen privelegier som ikke eleven med fraværet får, etter min mening riktignok.

  Men hvis det faktisk er en elev som sliter med mye sykdom, så er jo ikke dette denne eleven sin feil. Men da må man også kunne dokumentere det, gjennom f.eks en legeerklæring. Hvis det fraværet der eleven faktisk har vært syk ikke kommer på vitnemålet synes jeg det er helt greit. Men da kan heller ikke sykdom sammenlignes eller begrunnes med litt vondt i lillefingeren, og dette krever tydeligvis dokumentasjon ettersom flere elever ikke er til å stole på og heller sniker seg unna. Igjen er dette noe som går utover andre elever. Pga elever som serveres lærere løgner om hvorfor de ikke er på skolen, må også de elevene som snakker sant dokumentere og alle må skjæres over en kam, noe som etter min mening blir urettferdig og helt feil.

  Derfor synes jeg staten burde stramme inn reglene, slik at de som skulker faktisk også skal få svi for det. I da også en annen form enn mindre kunnskap enn de elevene som møter.

  SvarSlett
 36. Jeg er enig i det flere over meg allerede har nevnt om at muligheten til å kunne slette 14 fraværsdager fra vitnemålet trolig vil føre til at flere syns det er greit å være borte fra skolen selv om de ikke er syke. Hvis alle får muligheten til å slette 14 dagers fravær vil dette bli veldig urettferdig for de som stiller opp på skolen hver dag, men som likevel stiller likt som ”skulkerne” den dagen vitnemålet blir utdelt. Jeg syns Kristoffer hadde en god idé om at premiering av lite fravær, for eksempel med studiepoeng, kan være en løsning for å unngå skulkere. Men hvilken betydning har egentlig fraværet? For arbeidsgivere senere i livet er det et tall som kan avgjøre om du blir ansatt eller ikke og enkelte skoler vil kanskje også vurdere om du får komme inn ut i fra fraværs tallet. Med tanke på dette er nok den nye ordningen veldig positivt for de som sliter med mye sykdom og høyt fravær.

  Som flere har poengtert før meg er vel fraværet i seg selv mer enn et tall på vitnemålet. Man går glipp av en skoledag der viktig stoff kan ha blitt gjennomgått, noe som kan gå utover en selv hvis det resulterer i dårlige karakterer på prøver senere. Som Eirik sier så gjelder ikke ”ansvar for egen læring”-prinsippet i skolen i dag, men likevel er jeg enig med Marianne i at vi elever har et stort ansvar selv. Er man borte fra skolen en dag har man selv ansvaret for å ta igjen det man har gått glipp av.

  En konsekvens ved innføringen av den nye regelen kan også skape problemer for lærerne og medelevene. Det er dumt hvis lærerne må bruke tid på å repetere stoff i timene til de som har vært borte fra skolen tidligere, og fravær kan også gå utover medelever for eksempel ved gruppearbeid.

  Jeg syns det er vanskelig å stille meg på enten for- eller mot-siden i denne saken, og ender nok opp med å være både for og mot. Muligheten til å slette fraværet er positivt med tanke på elever som sliter med dårlig immunforsvar og derfor har høyt sykefravær. På den andre siden kan denne regelen skape en negativ trend og økt skulking, noe som kan bringes videre inn i arbeidslivet senere i livet. Det siste Norge trenger i dag er vel et enda høyere sykefravær på arbeidsplassene.

  SvarSlett
 37. Jeg må ærlig innrømme at jeg mener det å få muligheten til å fjerne 14 dager fravær er et bra tiltak. Om det påvirker elevers holdninger i forhold til fraværet og muligens gjør det "lettere" å holde seg hjemme har jeg ikke så veldig stor tro på. Utifra egne erfaringer velger folk å komme på skolen uavhengig av om de kan fjerne fraværet eller ikke. Personlig har jeg mye fravær og derfor er muligheten til å fjerne 14 dager veldig viktig. Og det er utrolig surt om man skulle få masse fravær grunnet f.eks sykdom, idrettsarrangement eller andre hendinger. Så for å være helt klar, la elever ha mulighet til å fjerne 14dager fravær!

  SvarSlett
 38. Jeg synes det å kunne fjerne 14 dagers fravær er et godt vedtak. Alle trenger å være borte fra skolen iblant, uten at det nødvendigvis er "gyldig" fravær. Hvem har aldri hatt behovet for en eller to dager ekstra helg med utenlandsferie, skulket for å stå på prøven neste dag, eller ha glattkjøring? Alle trenger også nødvendige visitter hos helsevesenet eller fri grunnet personlige grunner.
  Selv om en elev har vært på skolen hver eneste dag, er vel ikke det gitt at han får toppkarakter? Hva er forskjellen på en elev som sover seg igjennom skoledagen, og en elev som sover hjemme? Ingen. Begge to har like gode sjanser til å lykkes neste prøve. For det er gjennom de karakterene vi får, den kompetansen vi viser, som skal gi en pekepinn på hvor i samfunnet vi skal kunne etablere oss og få lønnet arbeid.
  Jeg mener at det bør legges mer vekt på tiltak for å tilrettelegge arbeid for en med fravær enten i arbeid eller på skolen. I samråd med lege bør arbeidsgiver/lærer kunne tilrette legge oppgaver den "syke" kan gjøre i hjemmet eller sin syke tilstand.
  14 dager fra eller til, er det virkelig så viktig? Disse såkalte "unnasluntrerne" kan uansett angre når det kommer til eksamen eller prøver.

  SvarSlett
 39. Jeg er enig i mye av det som blir sagt i debatten om muligheten til å ta seg fridager. Mang en gang kunne det vært behagelig å være hjemme istedet for skole, og alle elever trenger å bruke litt ekstra tid på oss selv i blandt. Tror det er flere enn meg selv som har litt for mange aktiviteter utenom skolen, og det tærer på kreftene.
  Men samtidig så er det ikke alltid vi er like flinke til å benytte oss av vår fritid riktig. Et par sykedager i året er vel og bra det, og ingen griner på nesen selv om du er borte i blandt. Men 14 dager er en god porsjon med fridager.
  Det burde være strenge krav for hvilke sykdommer og argumenter som gjelder i slike saker, for trenger du 14 dager fri fra skolen fordi du ikke orker å stå opp om morran burde du virkelig tenke over hva du prioriterer.

  SvarSlett
 40. Det vil alltid være noen som skulker, slik som det er alltid noen som sniker på toget eller benytter seg av svart arbeid. Samfunnet består av en haug med snyltere som utnytter lovverket til det ytterste. Nå det gjelder skulkning og loven som gir elever rett til å søke om 14 dagers trekk i fraværet sitt, vil det kanskje ved legeerklæring vært vanskeligere å lure systemet, og misbruke retten til å fjerne fraværet. Flere ville kanskje tenkt seg nøyere om før de ble hjemme og tenkt mer på konsekvensene av skulking. Dessverre tror jeg ikke at det er denne nye loven som danner grunnlaget for de høye fraværstallene. Vi har kanskje fått litt vondt i viljen, og synes enkelte dager er tunge å gjennomføre. Så lærere, politikere og det norske skolesystemet burde kanskje sette seg ned å tenke over om det er noe de gjør som påvirker det høye fraværet!

  Uansett anledning til å fjerne fraværet eller ikke, tror jeg elever fortsatt ville skulket like mye. Så lenge loven ikke blir misbrukt, synes jeg muligheten til å trekke fra 14 dager fra fraværet er veldig positivt for de som driver med politisk arbeid, har vært mye syk eller for de som er aktive med idrett som forårsaker høyt fravær. Slik som det er i dag, at nesten alle som søker om å få fjernet fraværet sitt, får fjernet det, og er ingen god ordning. Det gjør det urettferdig for de som møter opp på skolen hver dag, at de får like mange fraværsdager og timer som en som har skulket vær gang han eller hun ikke har orket å stå opp av sengen. Verden er urettferdig, og det er alltid noen som vil få bedre fordeler og utnytte dem bedre enn andre. I bunn og grunn er det ikke de som møter opp som taper på det, det er skulkerne som går glipp av undervisningen som vil slite senere. For vi kommer vel ikke på skolen kun for å ikke få fravær, det er vel læringen som gjør at vi kommer?

  SvarSlett
 41. Jeg syns det kan være greit å få fjernet fraværet om man har legeerklæring. men om man er en god snakker kan man få fjernet gjennom en hyggelig samtale.

  SvarSlett

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails